Share :)

มอบหมายงานและติดตามงานลูกน้องให้ได้งานและได้ใจ

ยุคนี้หัวหน้างานที่ดี ต้องเป็นผู้กำหนดงาน วางแผนงาน มอบหมายงาน สอน

งาน ติดตามงาน ประสานงานได้กับทุก ๆ ฝ่าย โดยใช้มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและ

รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เพื่อสามารถเข้ากับคนได้ทุก ๆ กลุ่ม โดยเฉพาะการ

ทำงานร่วมกับลูกน้องที่หัวหน้าต้องทำความเข้าใจเพื่อการมอบหมายงาน และติดตามงานให้ถูกคนมากกว่าใช้คนทำงานผิดประเภท เช่น หากลูกน้อง

เราชอบพูดชอบคุยชอบงานที่นอกกรอบ แต่เราใช้ทำงานเอกสารที่มีความ ละเอียดสูง ซึ่งอาจทำให้ลูกน้องคนนี้ขาดความสุขในการทำงานเพราะคนที่ ชอบพูดคุยสื่อสาร คิดนอกกรอบ
คงไม่ชอบงานที่เป็นขั้นเป็นตอน จริงไหมครับ !! ดังนั้นหัวหน้างานยุคใหม่ ต้องเข้าใจและสังเกตพฤติกรรมของลูกน้อง เพื่อการมอบหมายงานและ ติดตามงานให้ลูกน้องทำงานได้อย่างมีความสุขโดยผมขอแบ่ง ลูกน้อง 4 ประเภทเพื่อการมอบหมายงานและติดตามงานลูกน้องให้ได้งานและได้ใจ ดังนี้
1.ลูกน้องประเภท The Star

บุคลิกลูกน้องประเภทนี้ ผมขอให้นิยามว่า เป็นพนักงานมืออาชีพ เพราะมี ลักษณะเป็นคนที่มีความคิดในเชิงบวกมาก ๆ ชอบการพัฒนาตนเอง ชอบ ความท้าทาย ไม่กลัวปัญหา มองบวกเสมอ และพร้อมยอมรับการ เปลี่ยนแปลงทันที ในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายก็สามารถทำงานได้ตรง เวลามีความรับผิดชอบในงานที่ทำ

การมอบหมายงาน ลูกน้องประเภทนี้ ควรมอบหมายงานที่ท้าทาย เพราะมี ความเก่งในตัว มีความคิดเชิงบวกในตัว คนเก่งมักไม่ชอบงานเดิม ๆ ที่ไร้ซึ่ง การพัฒนาตนเอง ระดับความยากของงานต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

การติดตามงาน ควรให้อิสระทางความคิด ใช้หลักการ ติดตามห่าง ๆ อย่าง ห่วง ๆ มากกว่าไปจู้จี้จุกจิกกวนใจ เดินตามกรอบเป๊ะ ๆ เชื่อผมเถอะ ! ว่า ลูก น้องประเภทนี้มีความรับผิดชอบงานแน่นอน แค่เราให้ Time line ที่ชัดเจนใน การส่งงาน ถึงเวลางานมาแน่นอนครับ หน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี ต้องเป็นที่ ปรึกษา มากกว่า สั่งงานครับ
2.ลูกน้องประเภท Work Horse

บุคลิกลูกน้องประเภทนี้ ผมขอนิยามว่า ม้าขยัน ลูกน้องประเภทนี้มีความคิด เชิงบวก พร้อมเรียนรู้ พร้อมพัฒนาตนเอง ไม่เถียง รับฟังสิ่งที่หัวหน้างานมอบ หมายงาน แต่ ลูกน้องประเภทนี้มีข้อเสีย คือ การทำงานที่ผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ ซึ่งเกิดจากไม่เข้าใจคำสั่งในงาน แต่ก็ไม่กล้าสอบถามและเผลอทำงานที่ผิด พลาดออกมา ทำให้เกิดผลเสียในเรื่องคุณภาพของงานที่ต้องส่งให้ส่วนงาน อื่น ๆ หรือลูกค้า

การมอบหมายงาน ลูกน้องประเภทนี้ ควรมอบหมายงานที่ไม่ยากจนเกินไป ในช่วงเริ่มต้น เพราะเขายังไม่เข้าใจกระบวนการการทำงาน ดังนั้นหัวหน้า งานต้องค่อย ๆ ให้งานที่ง่าย ๆ ก่อน สื่อสารที่เน้น 2 ทาง มีการโต้ตอบ สอบถามลูกน้อง และลองให้ลูกน้องทวนกลับเพื่อดูข้อมูลว่าตรงกับที่หัวหน้า งานต้องการหรือไม่ เพื่อลดความผิดพลาดในอนาคตของงานที่ทำ

การติดตามงาน ลูกน้องประเภทนี้ควรติดตามงานอย่างใกล้ชิดในช่วงเริ่มต้น เพื่อการสอนงาน การควบคุมงานให้อยู่ในแผนที่วางไว้และหมั่นตรวจสอบ งานที่ลูกน้องทำ เพราะลูกน้องประเภทนี้ยังผิดพลาดในงานที่ทำอยู่ หาก หัวหน้างานใจเย็น ค่อย ๆ สอน และฝึกให้ลูกน้องเข้าใจในการทำงานที่มาก ขึ้น วันหนึ่งเขาจะเป็นลูกน้องประเภทแรกนั่นคือ The Star เพราะลูกน้อง ประเภทนี้มีข้อดี คือความคิดที่เป็นเชิงบวกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับ แก้แค่เรื่องงานวันหนึ่งลูกน้องประเภทนี้จะเป็นกำลังสำคัญให้หัวหน้างานได้ แน่นอนครับ